Rozšíření „MAXI Starter kit“

Jelikož sada Arduino MAXI Starter kit je doslova „nabušena“ mnoha součástkami, jejichž ovládání není vždy jednoduché, vytvořili jsme pro prostředí mBlock rozšíření nazvané MAXI Starter kit, které by ovládání těchto součástek mělo výrazným způsobem zjednodušit. Rozšíření totiž přidá do prostředí mBlock na svislý sloupec příkazů další skupiny příkazových bloků, které jsou tříděné do tematických kategorií – např. příkazy pro LCD displej, servo, krokový motor apod.

starter rozsireni ikona

Rozšíření MAXI Starter kit je nutné jen pro některé z dále uvedených lekcí. Tam, kde bude třeba použít některé jeho funkce, upozorníme na to u zápisu programu následující ikonou. Pokud nyní nechceme nějaké rozšíření řešit a chceme se okamžitě pustit do programování, musíme si vybrat lekce bez tohoto označení.


Přidání rozšíření MAXI Starter kit do prostředí mBlock

S těmi, kteří se nenechali vylekat tím, že nás ještě čeká nějaké nastavení a chtějí se pustit i do lekcí s rozšířením MAXI Starter kit, si společně ukážeme, jak toto rozšíření do prostředí mBlock přidat.

Na svislé liště příkazů je dole i ikona nazvaná „rozšíření“ pridani rozsireni. Když na tuto ikonku klikneme, otevře se průvodce „Správce rozšíření“, který slouží k získání a přidání dalších rozšíření do aktuálního projektu. Jsou to vlastně knihovny, které nám přidají do sloupce příkazů další příkazové bloky. Najdeme tu všechno možné od knihoven pro ovládání displejů, tepelných čidel, ale i pro celé shieldy nebo roboty. To vše je k dispozici nejen od vývojáře prostředí mBlock, ale i od ostatních bastlířů, třeba jako jsme my.

My však nyní potřebujeme najít naše rozšíření MAXI Starter kit. Nejrychlejší volba je pomocí vyhledávacího pole. Stačí nahoře do vyhledávacího pole napsat „MAXI“ a je-li v tu chvíli počítač připojen k internetu, zobrazí se seznam všech dostupných rozšíření obsahující v názvu výraz MAXI. To je zatím jen to naše, takže se nám zobrazí jen požadované MAXI Starter kit. Zelená ikona v pravém horním rohu ukazuje, že toto rozšíření je zatím k dispozici na internetu a je třeba jej nejdříve do počítače stáhnout (viz následující obrázek).

Po prvním kliknutí na volbu +Přidat se rozšíření stáhne do počítače. Jakmile se jednou do počítače stáhne, již se může vkládat a používat i bez připojení k internetu.

starter - pridani rozsireni

Po stažení, přidání rozšíření do projektu a zavření Správce rozšíření se na liště příkazů objeví nové skupiny příkazů. Všechny tyto skupiny příkazových bloků jsou pojmenovány dle svého použití a jsou uvozeny různobarevnou ikonou symbolu firmy LASKARDIUNO laskarduino - logo.


Poznámka:
Jen je potřeba upozornit, že při novém otevření prázdného projektu jsou na listě příkazů zase jen standardní příkazy a jakékoliv rozšíření je třeba opět přidat výše popsaným způsobem prostřednictvím Správce rozšíření. Pokud je však v projektu použit jakýkoliv příkaz daného rozšíření, načte se na svislou lištu příkazů již toto rozšíření automaticky.


Příkazy rozšíření „MAXI Starter Kit“ (ver. 1.0.3)

Celé rozšíření je rozděleno do třinácti tematických celků, které respektují jednotlivá zaměření na danou problematiku nebo funkční blok. Kategorie rozšíření se svými příkazovými bloky se v prostředí mBlock zobrazují na střední svislé příkazové liště. Na následujících řádcích si představíme jednotlivé kategorie a jejich příkazové bloky. Podrobněji se s nimi pochopitelně seznámíme v jednotlivých praktických lekcích v druhé polovině tohoto návodu.

 1. set pin Nastavení pinů

Nastavení digitálního pinu do režimu PULLUP a jeho následné čtení.
set pin block 1

Nastavení pinu A (analogový) do režimu PULLUP a jeho následné čtení.
set pin block 2

Nastavení pinu A (analogový) do digitálního režimu a nastavení vysoké/nízké úrovně (HIGH/LOW)
set pin block 3

digitální nízká úroveň (LOW)
set pin block 4

digitální vysoká úroveň (HIGH)
set pin block 5


 1. I2C sken I²C skener

Na sériovém monitoru bude uveden seznam všech I²C zařízení připojených k modulu Arduino.
I2C-skener block


 1. I2C LCD LCD I²C displej

Nastavení dimenze LCD displeje (sloupce/řádky) zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 1

Zapnutí/vypnutí podsvícení LCD displeje zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 2

Smazání obsahu LCD displeje zadané adresy I²C.
I2C-LCD block 3

Nastavení kurzoru na zadaný sloupec, pozice řádku na LCD displeji zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 4

Zobrazení zadaného textu na aktuální pozici kurzoru na LCD zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 5

Nastavení směru zobrazeného textu (zprava doleva nebo zleva doprava) LCD displeje zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 6

Nastavení blikání LCD displeje zadané adresy I²C.
I2C-LCD block 7

Nastavení možnosti rolování textu (vlevo, vpravo, žádné) na LCD displeji zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 8

Nastavení zobrazení kurzoru (zobrazit/skrýt) na LCD displeji zadané I²C adresy.
I2C-LCD block 9


 1. String Textové proměnné

Nastavení obsahu textové proměnné (pro odlišení jsou proměnné číslovány).
string block 1

Získání obsahu dané (zadané číslem) textové proměnné.
string block 2

Nahrazení výrazu „text1“ výrazem „text2“ v zadané textové proměnné.
string block 3

Získání podřetězce ze zadané textové proměnné. Podřetězec je určen pořadovým číslem prvního znaku a jeho celkovou délkou.
string block 4


 1. Array Pole proměnných

Deklarace pole číselných/textových proměnných (pro odlišení jsou pole číslovány). V této deklaraci musí být specifikován počet proměnných. Je zadán počet proměnných pole, nikoli nejvyšší index pole!

První položka pole má index 0 (pole s indexy 0 a 1 již má dva prvky!).
string block 1

Vloží zadanou číselnou hodnotu do zvolené proměnné v daném poli.
string block 2

Vloží zadanou textovou hodnotu do zvolené proměnné v daném poli.
string block 3

Získání obsahu dané položky vybraného pole.
string block 4


 1. Shift Posuvný registr

Nastavení ovládacích pinů (Latch, Data, Clock) posuvného registru.
shift block 1

Volba směru odesílání bajtu do posuvného registru (MSBFIRST – první nejvýznamnější bit, LSBFIRST – první nejméně významný bit).
shift block 2


 1. RTC Čas/Datum DS1302RTC

Nastavení ovládacích pinů modulu reálných hodin DS1302RTC.
RTC block 1

Nastavení času a data na modulu DS1302 RTC. Formát dat je: HH:MM:SS/DD-MM-20YY.
RTC block 2

Nastavení času a data na modulu Arduino. Formát dat je: HH:MM:SS/DD-MM-20YY.
RTC block 3

Získání jednoho z vybraných údajů (hod, min, …, rok, den v týdnu). Hodnoty jsou čteny z modulu Arduino.
RTC block 4

Synchronizace časových údajů z modulu DS1302RTC do modulu Arduino. Lze použít například po spuštění modulu Arduino pro načtení aktuálních hodnot z modulu reálných hodin (RTC), který je zálohován baterií.
RTC block 5


 1. RTC DTH čidlo (čidlo teploty a vlhkosti vzduchu)

Nastavení typu DHT čidla a volba jeho datového pinu.
DHT block 1

Načtení aktuální hodnoty teploty z DHT modulu.
DHT block 2

Načtení aktuální hodnoty relativní vlhkosti z DHT modulu.
DHT block 3


 1. Stepper Krokový motor

Inicializace 4-vodičového krokového motoru – nastavení identifikačního čísla motoru, počtu kroků na otáčku a nastavení ovládacích pinů.
Stepper block 1

Inicializace 2-vodičového krokového motoru – nastavení identifikačního čísla motoru, počtu kroků na otáčku a nastavení ovládacích pinů.
Stepper block 2

Inicializace 5-vodičového krokového motoru – nastavení identifikačního čísla motoru, počtu kroků na otáčku a nastavení ovládacích pinů.
Stepper block 3

Nastavení rychlosti otáčení (ot/min) daného krokového motoru (POZOR! Nastavuje se rychlost otáčení kotvy krokového motoru – některé krokové motory jsou osazeny převodovkou, která dle zadaného poměru snižuje rychlost otáčení výstupního hřídele).
Stepper block 4

Vykonání zadaného počtu kroků daného krokového motor. Kladný počet kroků udává jeden směr otáčení, zadáním záporného počtu kroků se vykoná daný počet kroků v opačném směru otáčení.
Stepper block 5


 1. Servo Servo

Inicializace serva – nastavení identifikačního čísla serva, volba ovládacího pinu.
Servo block 1

Nastavení úhlu natočení pro servo daného čísla.
Servo block 2

Načtení aktuální polohy natočení daného serva.
Servo block 3


 1. IR IR přijímač

Inicializace infračerveného přijímače – nastavení datového pinu.
IR block 1

Programový blok, který se provede v okamžiku, kdy IR přijímač přijme nějaká data.
IR block 2

Čtení dat přijatých IR přijímačem.
IR block 3


 1. RFID RFID čtečka

Inicializace infračerveného přijímače – nastavení datového pinu.
RFID block 1

Programový blok, který se provede v okamžiku, kdy IR přijímač přijme nějaká data.
RFID block 2

Čtení dat přijatých IR přijímačem.
RFID block 3

Čtení dat přijatých IR přijímačem.
RFID block 4


 1. keypad Klávesnice

Nastavení ovládacích pinů klávesnice 4×4 (sloupce × řádky).
keypad block 1

Nastavení ovládacích pinů klávesnice 3×4 (sloupce × řádky).
keypad block 2

Nastavení ovládacích pinů klávesnice 3×3 (sloupce × řádky).
keypad block 3

Předefinování znaku klávesnice na pozici sloupce/řádku.
keypad block 4

Začátek používání nastavené a definované klávesnice.
keypad block 5

Skenování stavu klávesnice. Po tomto příkazu je možné načíst, zda byla stisknuta klávesa, popřípadě která klávesa byla stisknuta.
keypad block 6

Logický výraz, který říká, zda byla stisknuta nějaká klávesa.
keypad block 7

Načtení symbolu klávesy, která byla stisknuta.
keypad block 8